Πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Εμπορίου, Παροχής υπηρεσιών και Τουρισμού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Ο πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Στον κλάδο του τουρισμού μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης. Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) για τον κλάδο του Τουρισμού. Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: Από 30% έως 45%
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: Από 40% έως 55%
 • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Από 40% έως 65%.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Επιλέξιμες δαπάνες – παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

 • ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, όπως θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα – ηλιακοί θερμοσίφωνες (Δεν επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά)
 • εγκατάστασης συστήματος αντιστάθμισης,
 • εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
Για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος (Οκτώβριος του 2022).
Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:

Οι υποβολές των αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσουν από τις 12 Μαρτίου 2024 (το σύστημα αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας…) έως 15 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00.
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) (υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού).

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Χατζηπαπαδόπουλος Ιωάννης & Συνεργάτες